Oferujemy dwie drogi opłaty

Przelew bankowy

W momencie kiedy od Was otrzymamy pieniądze, wyślemy potwierdzający mail. Następnie zapakujemy paczkę i co najszybciej oddamy poczcie. Zazwyczaj zdążymy to w jednym dniu.

 

Przelew bankowy jest całkowicie bezpłatny.


Pobranie

Kiedy wybierzecie pobranie, to paczkę zapłacicie polskiej poczcie, kiedy ją otrzymacie. Przy wielkości paczki S zapłacicie również 6 zł na więcej. Większe paczki są bardziej ekonomiczne a na pewno bardziej się opłacają.


U większych paczek jest pobranie darmowe.

 

Kto i kiedy Wam paczkę przywiezie?

Poczta Polska

Paczkę Wam przywiezie kurier poczty polskiej. Zazwyczaj to zdąży od 2 do 5 dni.


O wszystkim od nas otrzymacie wiadomość: Kiedy otrzymamy zamówienie, kiedy do Was wyślemy paczkę a na koniec otrzymacie wiadomość od poczty polskiej o dostarczeniu paczki.

 

U nas jest dostawa za darmo!

 

Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy "chce-worki.pl", dostępny pod adresem internetowym www.chceworki.pl, prowadzony jest przez Dulcinea s.r.o. z siedzibą w Jabloňová 307, 570 01 Litomyšl (Czechy) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Hradec Králové (Czechy), Wydział Gospodarczy KRS (spisová značka) C 39702, o kapitale zakładowym CZK1, NIP (DIČ) CZ 061 64 030, REGON (IČ) 061 64 030 

 

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.    Sprzedawca - Dulcinea s.r.o. z siedzibą w Litomyšl (Czechy) przy ul. Jabloňová 307, kod pocztowy 570 01, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez w Hradec Králové, Czechy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS C 39702, o kapitale zakładowym CZK 1, NIP (DIČ) CZ 061 64 030, REGON (IČ) 061 64 030.

 

3.  Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.  Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.chce-worki.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane, podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: Dulcinea s.r.o., Jabloňová 307, 570 01 Litomyšl (Czechy)

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: eshop@chce-worki.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 503 983 841

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 29 1020 1390 0000 6002 0595 1852 (PKO Bank Polski)

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 - 11:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 

3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, Otrzymacie możliwość przy robieniu zamówienia. Jeżeli zrobicie zamówienie bez rejestracji, otrzymacie propozycję do ponownego zarejestrowania się w poczcie mejlowej, gdzie otrzymacie potwierdzenie o zrobieniu zamówienia. Bez zamówienia nie jest możliwe założyć konto.

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

2.    Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

5.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    Płatność za pobraniem

b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem,  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności - płatność za pobraniem, będzie produkt wysłany najpóźniej do trzech dni roboczych od złożenia zamówienia

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Przesyłkownia.pl

chce-worki.pl, ID 98895767

Plac Juliusza Słowackiego 1

43–400 Cieszyn

7.    Na produkt jest udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Dane osobowe są na www.chce-worki.pl przetwarzane oraz układane tylko i wyłącznie za celem robienia zamówień. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie s wymaganiami EU 2016/679 (GDPR). Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdzie Państwo tutaj

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Warunki reklamacji

Chcę dokonać zwrotu – reklamować towar. Co teraz?

 

Czy otrzymałeś/aś pocztą nieodpowiedni towar? Czy wydaje Ci się, że worki są nieodpowiednie? Oczekiwałeś/aś czegoś innego? Chociaż staramy się, aby nie dochodziło do takich sytuacji, mogą się one czasem zdarzać. Nie obawiaj się, dążymy do tego, by wszystko wyjaśnić i jak najszybciej przywrócić do porządku.

 

Skorzystaj z naszego centrum obsługi klienta.

Wyślij e-mail na adres: eshop@chce-worki.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 503 983 841. Najprościej będzie, jeśli się konkretnie umówimy.

 

Wprowadź uwagi

lub reklamację

Pomyliliśmy się i wysłaliśmy inny towar:

Czy otrzymałeś/aś nieodpowiedni towar, chociaż podałeś/aś prawidłowy typ i markę odkurzacza? Dążymy do tego, aby takie przypadki występowały jak najrzadziej, czasami jednak mogą się one zdarzać. Jeśli do tego doszło, przepraszamy, towar wymienimy w możliwie najkrótszym terminie na nasz koszt. 

Formularz reklamacji

1. Prosimy o pobranie formularza reklamacyjnego we formacie pdf. lub doc. Następnie należy go wypełnić i wysłać na meil eschop@chce-worki.pl oraz w wydrukowanej formie również włożyć do reklamowanej paczki, którą Państwo wracają. Dzięki temu poznamy, że otrzymana paczka należy do Państwa. Towar można zwrócić lub wymienić bez podawania powodu w terminie do 1 miesiąca od jego otrzymania, jeśli napiszesz nam, dlaczego chcesz odesłać towar, przyczyni się to do poprawy naszych usług. Po upływie tego terminu 1 miesiąca w reklamacji towaru musi być podany stosowny powód.

 

2. Prosimy o staranne zapakowanie zwracanego towaru. Użycie opakowania oryginalnego nie jest warunkiem reklamacji. Chętnie wymienimy Ci także opakowanie bez jednego worka. Rozumiemy, że musiałeś/aś je przetestować.

3. Paczkę wyślij na poniższy adres: 

Przesyłkownia.pl

chce-worki.pl, ID 98895767

Plac Juliusza Słowackiego 1

43–400 Cieszyn

4. Gdy tylko otrzymamy paczkę, wyślemy Ci pełnowartościowy zamiennik. Jeżeli nie chcesz wymieniać towaru, jesteśmy gotowi zwrócić Ci pieniądze.